อบรมสัมมนา “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

อบรมสัมมนา “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงรบ ขุนสงคราม  เป็นต