ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงรบ ขุนสงคราม  เป็นตัวแทนสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อบรมสัมมนา “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0”