สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุมสาขาประจำปีการศึกษา 1/2561  ณ ห้องพักอาจารย์ อาคาร 14 ชั้น1

ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาดนตรี ประจำปีการศึกษา 1/2561