สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษา หรือ กิจกรรมHomeRoom  เพื่อคณาจารย์ในสาขาได้พบปะพูดคุยปัญหาต่างๆหรือนโยบายต่างๆให้นักศึกษาได้รับทราบ ณ ห้องปฏิบัติการด้านดนตรี อาคาร 14  ชั้น1

กิจกรรม HoomRoom 2560