สาขาวิชาดนตรี นำวงดนตรีพื้นบ้านและวง Jazz แสดงในงาน Husoc Symposium 2018

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาดนตรี นำวงดนตรีพื้นบ้านและวง Jazz แสดงในงาน Husoc Symposium 2018  หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์