สาขาวิชาดนตรี (ศป.บ.)

ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music : B.F.A. (Music)

ปรัชญา (Philosophy)

ผลิตนักดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะทางดนตรี และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ

ให้เทียบเท่าระดับสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตบัณฑิตโดยเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางดนตรี สร้างเสริม พัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ ผลิตผลงานวิจัยทางดนตรี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 2. ผลิตผลงานวิจัยทางดนตรีเพื่อสร้างองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
 3. ให้บริการวิชาการทางด้านดนตรีแก่ชุมชนและสังคม
 4. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางด้านดนตรีให้แก่ชุมชนและสังคม
 5. ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นไปสู่ระดับสากล
 6. พัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพดนตรีให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

เป้าประสงค์ (Goal)

 1.   ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านดนตรีสากล มีทักษะ

ที่จะสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางดนตรีไปประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

 1. สร้างเสริมบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรี สามารถประกอบอาชีพโดยยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
 2. สร้างเสริมบัณฑิตให้มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตระหนักในหน้าที่พลเมือง

และความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. สร้างเสริมบัณฑิตให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาให้กับตนเอง

และผู้อื่นได้

 1. ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

อัตลักษณ์ (Identity)

“สำนึกดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่วิชาชีพดนตรี”

“สำนึกดี”        หมายถึง  บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา

“มีวินัย”          หมายถึง  บัณฑิตมีการวางระเบียบในการฝึกฝนตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามต้องการ

“ใฝ่เรียนรู้”      หมายถึง  บัณฑิตมีความพยายามที่ค้นคว้าและศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา

โดยไม่หยุดนิ่ง

“สู่วิชาชีพดนตรี”หมายถึง  บัณฑิตสามารถนำวิชาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียน

ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพทางดนตรีเทียบเท่าระดับสากล”

สัญลักษณ์ (Symbol) ประจำสาขาวิชาดนตรี